Investor Relations


CEO Comments

“The first quarter of 2018 has been completed and at a still high pace. We have attended a large number of international trade fairs and evaluated requests for both distribution rights and products while we have further enhanced our market presence in our key markets.”

HÅKAN LAGERBERG, CEO – SWEDENCARE AB (PUBL)


SALES AND EARNINGS (Q1/2018):

TurnoverQ1 2018

21 685

KSEK

EBITQ1 2018

6 012

KSEK


Company Information


“The first quarter of 2018 has been completed and at a still high pace. We have attended a large number of international trade fairs and evaluated requests for both distribution rights and products while we have further enhanced our market presence in our key markets.”

This interim report has been prepared in accordance with IFRS. All comparative figures in the report are recalculated according to the new principles – see appendix.

FIRST QUARTER: January 1st – March 31st 2018

(Numbers in parentheses refer to outcomes during the corresponding period of the previous year.)

•  Net revenue amounted to 21 685 KSEK (22 910 KSEK), a decrease of 5,3%.
•  Operating profit after depreciation (EBIT) amounted to 6 012 KSEK (6 951 KSEK), corresponding to an EBIT-margin of 27,6% (30,3%).
•  Net income amounted to 4 801 KSEK (5 236 KSEK).
•  Profit per share, based on 15 770 622 shares 0,30 SEK (0.33 SEK).
•  At March 31th 2018 cash amounted to 22 624 KSEK (19 373 KSEK).

Significant events after the first quarter:

•  Swedencare AB (publ) applies IFRS for the Group and RFR2 for the Parent Company from January 1, 2018.
•  Swedencare AB (publ) has acquired a factory and logistics property in Ireland, which greatly increases and streamlines production while providing the Group with a base for international logistics.

Significant events after the end of the first quarter:

•  There are no significant events after the end of the first quarter to comment.

Words from the CEO:

Första kvartalet 2018 är avklarat och det i ett fortsatt högt tempo. Vi har deltagit i ett stort antal internationella mässor och utvärderat förfrågningar om både distributionsrättigheter och produkter samtidigt som vi ytterligare har förstärkt vår marknadsnärvaro på våra viktigaste marknader.

Nettoomsättningen under Q1 2018, 21,7 MSEK, är en dryg miljon kronor, eller 5%, lägre än motsvarande kvartal 2017 – samtidigt är det vårt tredje bästa kvartal någonsin omsättningsmässigt. Utvecklingen följer vår plan och förklaras dels av att Q1 2017 var föregående års starkaste kvartal försäljningsmässigt dels att vi avslutade 2017 mycket starkt. Leveranserna till några marknader var därför lugnare i början av året men i mars tog det rejäl fart igen och det ser ut att hålla i sig nu i april också. Resultatmässigt visar vi en rörelsevinst (EBIT) om 6 MSEK vilket också är enligt plan och jag känner mig trygg i att vi kommer att visa en god tillväxt- och resultatutveckling under året.

Vid sidan av UK går vår verksamhet i USA väldigt starkt, en förklaring är försäljningen av våra Dental Bones vilken växer i princip månad för månad. Vikten av online-försäljning är talande då Chewy.com, marknadsledande on-lineaktör i USA inom Pet-sektorn, var vår största kund i Nordamerika under Q1 2018 att jämföra med en 3:e plats i Q1 2017.

Australien är värt ett särskilt omnämnande då vi, som jag meddelat tidigare, löst ett regulatoriskt problem och nu kommer att börja sälja där igen. Under det gångna kvartalet har vi levererat en stor order och redan nu har vi en ny beställning! En marknad som minskat under kvartalet i jämförelse med förra året är Japan, orsaken är ett byte av etiketter med effekt att det nuvarande lagret säljs ut. Vår japanska distributör kommer att beställa mer under andra halvåret 2018, en naturlig förskjutning i tid m.a.o.

Nu i april är vi mitt uppe i förberedelserna för Interzoo, världens största Pet-mässa vilken hålls vartannat år i Nürnberg. Jag ser fram emot att rapportera tillbaka om intresset för våra Dental Bones, NutriSciencelinje samt våra prover av ProDen PlaqueOff-foder vilka kommer att presenteras där.

Tack för mig,
Håkan Lagerberg, VD

  Read the interim report in its entirety here.

FOR FURTHER INFORMATION:
Håkan Lagerberg, CEO
Tel: +46 (0)735-170 170, E-mail: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO
Tel: +46 (0)739-448 554, E-mail: jenny.graflind@swedencare.se

Swedencare develops, markets and sells premium products within animal health. The operations are conducted from the headquarters in Malmö and the subsidiaries in Sweden, the United States, France, Great Britain and Ireland. The company’s product portfolio is represented on approximately fifty markets in all parts of the world through its own sales companies and external distributors.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 08.30 CET.

Calendar Period: 2018/2019
Date Event
27 July, 2018 Interim Report Q2 2018 (1 January – 30 June 2018)
25 October, 2018 Interim Report Q3 2018 (1 January – 30 September 2018)
14 February, 2019 Year-end Report 2018
25 April, 2019 Interim Report Q1 2019 (1 January – 31 March 2019)
Below are listed the largest shareholders in
Swedencare AB (publ) as of 31 December 2017.
Name Shares Shareholding (%)
Håkan Svanberg & Co Health Care AB 5,070,982 32.15%
Mastan AB (Håkan Lagerberg via company) 2,102,352 13.33%
JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl via company) 2,102,351 13.33%
SEB Life International (Swedia Capital AB) 800,786 5,08%
AMF Aktiefond Småbolag 755,000 4.79%
Aktia Nordic Micro Cap Fund 516,614 3.28%
SHB Fonder 500,000 3.17%
Timer Hill Europe AG (Martin Shimko – CEO Swedencare USA) 301,364 1.91%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 297,212 1.88%
Avanza Pension 236,572 1.50%
Grandeur, Fund BBHBOS 223,855 1.42%
ML, Pierce Fenner & Smith Inc. 222,173 1,41%
Granit Fonder Småbolag 216,265 1,37%
BNP PARIBAS (Hans Persson – CEO Swedencare Frankrike) 199,750 1,27%
Grenspecialisten 197,454 1.25%
KBC Securities (Ecuphar NV) 195,122 1,24%
Tedcap AB (Thomas Eklund via company) 190,000 1,20%
Lin Micka 150,772 0.96%
Staffan Johansson 120,000 0.76%
Per Malmström Consulting AB 120,000 0,76%
Anders Lönner 109,066 0.69%
Others 1,142,932 7.25%
Total 15,770,622 100%
For the current price and other share-related information,
please refer to NASDAQOMX First North.

First North is an alternative marketplace operated by OMX Nordic Exchange Stockholm. Companies whose shares are traded on First North are not obliged to comply with the same rules as listed companies, but a less extensive regulatory framework applied to preferably smaller companies and growth companies. A placement in a company whose shares are traded on First North may therefore be more risky than a placement in a listed company. All companies whose shares are traded on First North have a Certified Adviser that oversees the company’s compliance with First North’s regulatory framework for providing information to the market and investors. Certified Adviser reviews companies whose shares are to be traded on First North. OMX Nordic Exchange Stockholm accepts the application for admission to such trade.

   Click here for our current share price at Nasdaq First North.
ISIN-code Shortname
SE0008294078 SECARE
Certified Adviser: FNCA Sweden AB – phone: +46(8) 528 00 399 – Email: info@fnca.se – Address: Box 5807, 102 48 Stockholm, Sweden
Links to public presentations
of Swedencare AB (publ).
Date Description Download Video
20 April, 2018 Swedencare AB (publ) – Remiums analys till institutioner, köp riktkurs 44 SEK
11 September, 2017 Swedencare AB (publ) – Investor Presentation SvD Börsplus 11 Sept 2017
30 August, 2016 Swedencare AB (publ) – Interim Report (Q2)
21 April, 2016 Swedencare AB (publ) – Company Presentation
Content

Årsstämma 2018

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SWEDENCARE AB (PUBL)
Aktieägarna i Swedencare AB (publ), org.nr 556470-3790 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 april 2018 kl. 17.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 april 2018, och
– dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 18 april 2018, under adress Swedecare AB (publ), Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö med angivande av ”årsstämma”, per telefon 073-944 85 54 eller via e-post till jenny.graflind@swedencare.se.
Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren är registrerad senast onsdagen den 18 april 2018. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid före denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.
Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.swedencare.se.
Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 15 770 622 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 15 770 622.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val till styrelse och av revisor
10. Principer för utseende av valberedning
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
12. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut
Stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, val av revisor samt utseende av valberedning (punkterna 1, 8 – 10)
Valberedningen för Swedencare AB, vilken består av Håkan Svanberg, ordförande (Håkan Svanberg & Co Health Care AB), Johan Bergdahl (JCC Group Invest Sweden AB) samt Per Malmström (Styrelseordförande Swedencare AB), vilka tillsammans representerar aktieägare som innehar cirka 58,8 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår följande;
Punkt 1) – Per Malmström som ordförande vid årsstämman.
Punkt 8) – Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsearvode om totalt 500 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. För ledamöter vilka är anställda av Bolaget utgår inget styrelsearvode. Föreslagna ersättningar är oförändrade i förhållande till tidigare år.
Revisorsarvode enligt godkänd räkning.
Punkt 9) – Omval av ordinarie styrelseledamöterna Per Malmström, Håkan Svanberg, Johan Bergdahl, Håkan Lagerberg samt Thomas Eklund.
Omval av Per Malmström som styrelsens ordförande.
En presentation av de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats www.swedencare.se.
Nyval av Grant Thornton Sweden AB med Ann Theander som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.
Punkt 10) – Styrelsens ordförande ska årligen, och senast den 31 oktober, sammankalla de per den 30 september, enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, tre (3) största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare utifrån ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen.
Styrelsens förslag till beslut
Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att resultatet om 6 511 625 kronor balanseras i ny räkning.
Punkt 11) – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 150 000 kronor genom nyemission av högst 3 000 000 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i syfte att möjliggöra finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av företag, verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.
Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 11 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Swedencare AB (publ), Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö samt på Bolagets webbplats, www.swedencare.se, senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 3 april 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Malmö i mars 2018
Swedencare AB (publ)
Styrelsen

Legal Organization /
Board and Management.

Swedencare AB (publ)-Legal Organization

Swedencare

The parent company Swedencare AB (publ) is responsible for the strategy, business planning and management. This is done by the control of trademarks and patents, sales rights, cooperation agreements and as parent company of the subsidiaries. The Company and headquarter is located at Medeon Science Park in Malmö, Sweden.

Subsidiaries/Sales Company

Swedencare owns 100% of the shares to all subsidiaries/sales companies which are responsible for the sales and marketing for its individual regions. The subsidiaries provide a monthly financial report as well as a sales progress to Swedencare. The group also have a common ERP-system where orders and invoices are registered. The system enable an effective production planning at the same time as the subsidiaries can track the order progress. Through the local market knowledge of the subsidiaries the marketing can be customized and the local customer preferences and new products can easily and effectively be identified. The subsidiaries are located and managed in France, Great Britain, Ireland, Sweden and the US.

Board of Directors (BoD) and Management

The Board of Directors are responsible for the Company’s strategic and financial targets and, together with the management, for the strategic planning. In the BoD, there is an extensive experience of international sales and marketing as well as a wide international network. The Managing Director and CFO are responsible to provide a business plan in line with the BoDs strategic and financial targets. They are also responsible for financial planning, and questions and communication with the stock exchange. The CEO of the Company, together with the managing directors of the subsidiaries, is a management team responsible for product development as well as sales and marketing.

Board of Directors of Swedencare

Swedencare AB (publ)-Board-Members

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Per-Malmstrom
Per Malmström
Member of the board since 2014 – Born 1961.

•  President of the board since 2014. Background from the financial sector, among others SEB, Aragon Fondkommission, CFO at Adera AB 1998-2001 (Addnode AB), as well as several Board memberships. Bachelor of economics from Örebro Högskola.

•  Managing Director and member of the board at Per Malmström Consulting AB. President of the board in K3 Nordic AB, K3 Travel AB, Håkan Svanberg & Co Health Care AB and Nordiska IT-lagret.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Lagerberg
Håkan Lagerberg
Member of the board since 2014 – Born 1968.

•  International experience from leading positions in private and public companies. International Jur. Kand from Lunds University. Post graduate in International Trade Law from University of Torino in Italy.

•  Board member in all subsidiaries of Swedencare. President of the board in One CC AB. Member of the board in HAOLAG AB and Mastan AB. Deputy of the board in Cellares AB and Comera AB.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Johan-Bergdahl
Johan Bergdahl
Member of the board since 2014 – Born 1970.

•  Entrepreneur and owner to several companies within sales, IT and property management. Degree in Market economy from Nercia Business School.

•  President of the board in Local Market Sweden AB and BR Group AB. Member of the board in Comera AB, JCC Group AB, JCC Group Invest AB, Junikvisten 10 AB, Rostastrand Holding AB, BR Group Holding AB, BR Group Fastigheter AB, Storgatan Fastigheter AB and Trygghandel AB.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Tomas-Eklund
Thomas Eklund
Member of the board since 2016 – Born 1967.

•  Advisor to Patricia AB (Investor AB) and former Managing Director of Investor Growth Capital in Europe. Extensive experience of investments and business development within the healthcare market.

•  President of the board in BoMill AB, Swevet AB, Sedana Medical AB, Itrim Holding AB. Member of the board in Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Rodebjer Form AB, Moberg Pharma AB (publ), Neoventa Medical AB, TEDCAP AB, Memira Holding AB and Eklund konsulting AB.

Swedencare AB (publ)-Board-Member-Hakan-Svanberg
Håkan Svanberg
Member of the board since 2014 – Born 1957.

•  Member of the board in SDC Distribution AB since 2014. Entrepreneur and owner to several companies within IT, travel and finance. Master in Philosophy from Örebro University.

•  Managing Director in Håkan Svanberg & Co Utveckling AB. Managing Director and member of the board in Nordiska IT Lagret AB. Member of the board in K3 Nordic AB, Håkan Svanberg & Co Health Care AB, Aqua System Sweden AB, Treberg Holding AB, Kontosmart AB, Örebro Läktaren AB, Intelligent Marketing Nordic AB, Spintr AB, Engelbrekt Finans AB, Engelbrekt Inkasso AB and Engelbrekt Factoring AB. Deputy of the board in Chief Holding AB.

Management
Name Title
Håkan Lagerberg CEO & Managing Director
Jenny Graflind CFO
Per Malmström President of the Board

Articles of Association for
Swedencare AB (publ) (556470-3790)

§ 1 COMPANY NAME
The company name is Swedencare AB (publ). Public company.

§ 2 REGISTERED OFFICE
The registered head office of the company is in the municipality of Malmö.

§ 3 OBJECTS OF THE COMPANY
The company objective is, directly or indirectly, the development, manufacture and sale of products within the area of animal healthcare and preventive dental care and other business compatible therewith.

§ 4 SHARE CAPITAL
The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.

§ 5 NUMBER OF SHARES
The number of shares shall be not less than 10,000,000 and not more than 40,000,000.

§ 6 FINANCIAL YEAR
The company’s financial year shall be calendar year.

§ 7 BOARD OF DIRECTORS
The board of directors shall consist of not less than three and not more than seven board members with not more than two deputy board members. The board members and deputy board members are elected annually for the period until the close of the first annual general meeting held after the year in which the board member or deputy board member was appointed.

§ 8 AUDITOR
For audit of the company’s annual report, the accounts and the administration of the board of directors and managing director, not less than one auditor and not more than two auditors with or without deputy auditors shall be elected.

§ 9 ANNUAL GENERAL MEETING

The following matters shall be addressed at the Annual General Meeting:

1. Election of a chairman at the meeting;

2. Preparation and approval of the voting list;

3. Election of one (1) or two (2) persons to verify the minutes of the meeting;

4. Approval of the agenda;

5. Determination of whether the meeting was duly convened;

6. Submission of the annual report and the auditor’s report, and if applicable, the group accounts and the auditor’s report for the group;

7. Resolutions:

(a) regarding the adoption of the income statement and balance sheet, and if applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

(b) regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet

(c) regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the managing director;

8. Determination of fees for the board of directors and, where applicable, for the auditors;

9. Election of the board of directors and auditors; and

10. Other matters which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act or the company’s articles of association.

§ 10 NOTICE TO ATTEND
Notice to attend a general meeting shall be advertised in Post- och Inrikes Tidningar (The Official Swedish Gazette) and on the company website. At the time of notice, information about the notice shall be advertised in Dagens Industri. The notice shall immediately, and at no cost for the recipient, be sent by post to those shareholders who so request and state their address.
Notice to attend an annual general meeting and notice to attend an extraordinary general meeting at which the issue of alterations of the articles of association is to be addressed shall be issued not earlier than six weeks and not later than four weeks prior to the meeting. Notice to attend an extraordinary general meeting other than such as mentioned above shall be issued not earlier than six weeks and not later than two weeks prior to the general meeting.

§ 11 APPLICATION IN ADVANCE
A shareholder, who wishes to participate at the general meeting, shall (i) be included in the transcript or other record of the share register as of five days before the meeting (ii) notify the company thereof not later than on the date specified in the notice to attend the general meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting. If the notice to attend the general meeting does not state a last day for notification, then notification is not required in order to participate at the general meeting. A shareholder who wishes to be accompanied by advisors at a general meeting shall state the number of advisors (not more than two) accompanying the shareholder in the application.

§ 12 CSD CLAUSE
The company’s shares shall be registered in a CSD (central securities depository) register in accordance with the Financial Instruments (Accounts) Act (1998:1479).

Articles of Association adopted at the general meeting held on March 7, 2016.

Swedencare AB (publ)
Press Releases

In the Press


May 18, 2018

Animal stock trade

– can be dubbed in the short term
Börslunch May 18
View video »


April 20, 2018

Remium’s analysis to institutions

Swedencare’s shares buy
benchmark set to 44 SEK
Read more »


April 4, 2018

Swedencare doubles manufacturing capacity

Malmö-based pet products firm Swedencare has acquired manufacturing and logistic premises in Ireland. Read more »


March 26, 2018

The pets are fine

The Pet Passion Index has hit the stock market. Read more »


December 4, 2017

Equity report – Swedencare

Equity Report – Swedencare – Well-established distribution network aligns synergies for new product acquisitions. Read more »


September 1, 2017

High demands on the pet’s
purveyor Swedencare

Pet food supplement is a market that grows at a good rate, which the Malmö… Read more »


August 8, 2016

Meet PlaqueOff® at
an exhibition in the US

Interview with Erica Butler, Marketing Director of our subsidiary SwedencareUSA Inc. View video »


May 23, 2016

Swedencare taking
in 30 million SEK

Swedencare, that develops oral health products for pets, is aiming for Nasdaq First… Read more »


Newsletter Sign-Up

Stay up-to-date with the latest investor related news, delivered right to your inbox!